Home MH STATE BOARD Maharashtra State Board_Std.10 English, Que.No.7_Translation

Maharashtra State Board_Std.10 English, Que.No.7_Translation

Std 10 Translation
English Grammar 100 Worksheets_Order now

What is Translation?

Translation from one language to another is a way to make information accessible to people who speak different languages. It is the process of reworking text from one language into another to maintain the original message and communication.

एका भाषेच्या सहाय्याने निर्माण झालेल्या आशयाची पुनरावृत्ती दुसर्‍या भाषेत करणे यालाच भाषांतर असे म्हणतात. भाषांतर म्हणजे एखाद्या मजकूराचा अर्थ दुसऱ्या भाषेत रूपांतरित किंवा अनुवादित करण्याची क्रिया होय.


Maharashtra State Board_Std.10 English, Que.No.7_Translation: Practice Examples

A.  Translate the following words into your medium of instruction:

Examiner – परीक्षक Slowly – हळुवारपणे
Homework – गृहपाठ Garden – बगीचा
Textbook – पाठ्यपुस्तक Scientist – शास्त्रज्ञ
Universe – विश्व Picnic – सहल
Success – यश Improve – सुधारणे
Language – भाषा Purchase – खरेदी करणे
Strong – मजबूत Enough – पुरेसे
Inspector – निरीक्षक Limited – मर्यादित
Forget – विसरणे Rare – दुर्मिळ
Remember – आठवणे Sacrifice – त्याग
Hungry – भुकेलेला Popular – प्रसिद्ध
Thirsty – तहानलेला Passenger – प्रवासी
Success- यश Prayer – प्रार्थना
teenage – किशोरवयीन Medical – वैद्यकीय
Individual – वैयक्तिक Rescue – सुटका
Adjacent – नजीक, जवळ  Distance – अंतर
Vacation – सुट्टी Accept – स्वीकारणे
Effect – परिणाम Opposite – विरुद्ध
Adventure – साहस Compassion – करुणा
Horrible- भयानक Moonlight – चंद्रप्रकाश 
Attack – हल्ला Scorpion – विंचू
Sudden – अचानक Vision – दृष्टी
Unknown – अज्ञात Achieve – प्राप्त करणे
Silence – शांतता Goal – ध्येय 
Perfect – परिपूर्ण Natural – नैसर्गिक

B. Translate the following sentences into your medium of instruction:

Give respect to elders.
थोरा-मोठ्यांचा आदर करा.
Look before you leap.
प्रत्येक पाऊल जपून टाका.
What is the price of this shirt?
या शर्टची किंमत काय आहे?
Which bird is this?
हा कोणता पक्षी आहे?
I am not interested in this.
मला यामध्ये रस नाही.
See you soon.
लवकरच भेटूया.
I have to go home early today.
मला आज लवकर घरी जायचंय.
I don’t have change.
माझ्याकडे सुट्टे पैसे नाही.
Trees are our best friends.
वृक्ष आपले सर्वात चांगले सवंगडी आहेत.
I like to read English stories.
मला इंग्रजी कथा वाचायला आवडतात.
His eyes are blue.
त्याचे डोळे निळे आहेत.
It was very difficult.
ते खूप कठीण होते.
Would you come here?
तू इथे येशील का?
Thank you for coming.
आल्याबद्दल धन्यवाद.
I know everything.
मला सगळे माहित आहे.
Nice to meet you.
तुम्हाला भेटून आनंद झाला.
Please close the door.
कृपया दरवाजा बंद करा.
He accepted my idea.
त्याने माझी कल्पना स्वीकारली.

C. Translate the following Idioms/Proverbs into your medium of instruction:

Action speaks louder than word
शब्दापेक्षा कृती जास्त बोलकी असते
A friend in need is friend indeed
संकटसमयी धाऊन येणारच खरा मित्र असतो
A bad workman blames his tools
नाचता येईना आंगण वाकडे
A pearl before swine
गाढवाला गुळाची चव काय
A new broom sweeps clean
नव्या जोमाने काम करणारी व्यक्ती अधिक कार्यमग्न असते
All the glitters is not gold
चकाकणारी वस्तू सोने असतेच असे नाही
A stitch in time saves nine
वेळेवर केलेला उपाय मोठे संकट टाळतो
A word is enough for the wise
शहाण्याला शब्दाचा मार
A rolling stone gathers no mass
एक ना धड भाराभर चिंध्या
All’s well that ends well
जिथे सर्वच चांगले असते तिथे शेवटही चांगला असतो
A good laugh is sunshine in a house
चांगले हास्य हे घराला प्रकाशमय करते
As you sow shall you reap
जसे पेराल तसे उगवेल
Bad news travels fast
वाईट बातम्या झपाट्याने पसरतात
Beggars can’t be choosers
भिकेची भाकरी आणि म्हणे शिळी का!
Beauty is in the eyes of the beholder
सौंदर्य हे पाहणाऱ्याच्या नजरेत असते

english proverbs-idioms with marathi meaning_1
english proverbs-idioms with marathi meaning_3
english proverbs-idioms with marathi meaning_4
english proverbs-idioms with marathi meaning_5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here