Home Translation of English Words, Sentences, Proverbs and Idioms into Marathi

Translation of English Words, Sentences, Proverbs and Idioms into Marathi

english proverbs-idioms with marathi meaning_1

english proverbs-idioms with marathi meaning_3english proverbs-idioms with marathi meaning_4english proverbs-idioms with marathi meaning_5


More Examples

Proverbs and Idioms
Action speak louder than word शब्दापेक्षा कृती जास्त बोलकी असते
All the glitters is not gold चकाकणारी वस्तू सोने असतेच असे नाही
A rolling stone gathers no mass एक ना धड भाराभर चिंध्या
A bad workman blames his tools नाचता येईना आंगण वाकडे
A friend in need is friend indeed संकटसमयी धाऊन येणारच खरा मित्र असतो
All’s well that ends well जिथे सर्वच चांगले असते तिथे शेवटही चांगला असतो
A pearl before swine गाढवाला गुळाची चव काय
A stitch in time saves nine वेळेवर केलेला उपाय मोठे संकट टाळतो
A word is enough for the wise शहाण्याला शब्दाचा मार
A new broom sweeps clean नव्या जोमाने काम करणारी व्यक्ती अधिक कार्यमग्न असते
As you made your bed so you must lie in it जसे अंथरून तसे पाय पसरावे
A good laugh is sunshine in a house चांगले हास्य हे घराला प्रकाशमय करते
A bird in hand is worth than two in the bush हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागू नये
As you sow shall you reap जसे पेराल तसे उगवेल
Bad news travels fast वाईट बातम्या झपाट्याने पसरतात
Beggars can’t be choosers. भिकेची भाकरी आणि म्हणे शिळी का!
Beauty is in the eyes of the beholder सौंदर्य हे पाहणाऱ्याच्या नजरेत असते
Better late than never कधीही न करण्यापेक्षा, उशिरा का होईना करणे हे केव्हाही योग्य 
Barking dogs seldom bite भुंकणारे कुत्रे क्वचितच चावतात / गर्जेल तो पडेल काय?  
Birds of a feather flock together समानशीले व्यसनेषु संख्यम्!
Blood is thicker than water मैत्रीपेक्षा नाते जवळचे असते 


More Examples


उर्वरित सर्व म्हणी मराठी अर्थासहित टप्याटप्याने देण्यात येईल. यासाठी या वेबपेजला नियमित भेट देत रहा…


ONLINE GRAMMAR QUIZZES with CERTIFICATES
ENGLISH GRAMMAR_1
ENGLISH GRAMMAR_2
GRAMMAR: SPOT THE ERROR
USEFUL EXPRESSIONS IN ENGLISH SPEAKING
WORD FORMATION PROCESSES
PHONETICS