Home महाराष्ट्र शासन: सर्व विभाग, अधिकृत वेबसाईट्स

महाराष्ट्र शासन: सर्व विभाग, अधिकृत वेबसाईट्स

Maharashtra Govt. All Depts.useful expressions in speaking english-1
CLICK BELOW

वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग
जलसंपदा विभाग गृहविभाग
महसूल विभाग वन विभाग
कृषीविभाग पशुसंवर्धन विभाग
शालेय शिक्षण विभाग नगर विकास विभाग
उद्योग विभाग वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
विधी व न्याय विभाग ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग नियोजन विभाग
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मृदा व जलसंधारण विभाग
रोजगार हमी योजना गृहनिर्माण विभाग
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग आदिवासी विकास विभाग
सार्वजनिक आरोग्य विभाग पर्यावरण विभाग
सहकार व पणन विभाग वस्त्रोद्योग विभाग
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग मराठी भाषा विभाग
पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभाग अल्पसंख्यांक विकास विभाग
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ
महिला व बालविकास विभाग संसदीय कार्य विभाग
कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.

ENGLISH GRAMMAR